Obchodní podmínky

společnosti VLTAVA LABE MEDIA a.s.

(dále jen "Všeobecné podmínky")


OBSAH

OBECNÁ ČÁST
ZVLÁŠTNÍ ČÁST

  A) ZVLÁŠTNÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO MARKETINGOVÉ VZTAHY

 1. Práva a povinnosti
 2. Podmínky registrace
 3. Odpovědnost registrovaného uživatele
 4. Souhlas s užitím díla klienta, umísťování obsahu klientem na internetové stránky
 5. Užívání internetových služeb
 6. Odpovědnost zúčastněných stran

  B) ZVLÁŠTNÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO PŘEDPLATNÉ

  B1 - Úvodní část
  B2 - Smlouva o předplatném

 1. Předmět smlouvy       
 2. Doručování tisku
 3. Nedoručení výtisků
 4. Změny v údajích, změny v objednávce
 5. Marketingové akce pro předplatitele
 6. Podmínky placení předplatného
 7. Trvání a ukončení smlouvy o předplatném
 8. Zásady komunikace stran

  C) ZVLÁŠTNÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO INZERCI

 1. Rozsah platnosti
 2. Objednávka
 3. Uzavření smlouvy
 4. Podmínky komunikace při sjednávání smluv
 5. Rámcová smlouva
 6. Realizace objednávky
 7. Platební podmínky
 8. Reklamace vadného plnění

  D) ZVLÁŠTNÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO E-SHOPY

 1. Práva a povinnosti
 2. Kupní smlouva
 3. Způsob platby za zboží
 4. Dodání zboží
 5. Odstoupení od smlouvy
 6. Reklamace

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

OBECNÁ ČÁST

Tyto všeobecné smluvní podmínky upravují práva a povinnosti vyplývající z právních vztahů, které vznikají mezi společností VLTAVA LABE MEDIA a. s., identifikační číslo: 01440578, se sídlem U Trezorky 921/2, Praha 5 - Jinonice, 158 00, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 18970 (dále jen "VLM") a všemi osobami, na základě smluvních vztahů, které mezi nimi vznikají v jakékoliv formě pro dále vymezené účely, tedy zejména mezi VLM a předplatiteli deníků a časopisů vydávaných VLM, uživatelů internetových stránek provozovaných VLM, inzerenty, účastníky soutěží a jiných akcí organizovaných VLM, a všemi dalšími osobami využívající služeb a produktů poskytovaných VLM v rámci její podnikatelské činnosti (dále jen jako "klient"  nebo "objednatel").

Tyto všeobecné smluvní podmínky budou aplikovány ve všech případech smluvních vztahů uzavíraných VLM v dále vymezených právních vztazích,  pokud nestanoví konkrétní smlouva uzavřená mezi VLM a klientem anebo speciální podmínky vyhlášené VLM pro jednotlivou konkrétní akci jinak.

ZVLÁŠTNÍ ČÁST

    A) ZVLÁŠTNÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO MARKETINGOVÉ VZTAHY

      1. Práva a povinnosti

1.1 V tomto oddíle A jsou upravena práva a povinnosti VLM a všech jejích obchodních partnerů a zákazníků, kteří s VLM vstupují do právních vztahů, jejichž předmětem je nákup zboží nebo využívání služeb VLM, registrovaných i neregistrovaných uživatelů internetových stránek provozovaných VLM, účastníků soutěží a jiných akcí pořádaných VLM, a všech dalších osob využívající jejích služeb a produktů jakýmkoliv způsobem (dále jako "klient", nebo "uživatel" nebo "objednatel").

1.2 V tomto oddíle A je upraveno také užívání internetových služeb na doménách VLM a jejich součástích klienty. Jedná se zejména o služby na těchto doménách a jejich subdoménách: denik.czsip.denik.czdotyk.czcars.czkvety.czvlasta.czkafe.czdumazahrada.czprekvapeni.cznational-geographic.czstory.czkreativ.cziglanc.czigurmet.czkondice.cz a všech dalších doménách a subdoménách provozovaných VLM (dále jen "internetové stránky"). Některé služby poskytované na internetových stránkách jsou poskytovány pouze uživatelům internetových stránek (dále jen jednotlivě "uživatel" nebo společně "uživatelé"), kteří se registrovali prostřednictvím registrace na internetových stránkách.

      2. Podmínky registrace

2.1 Registrovaným uživatelem, tj. uživatelem oprávněným využívat jednotlivé služby VLM poskytované na internetových stránkách a určené výhradně pro registrované uživatele, se stane takový uživatel internetových stránek, který vyplní a odešle příslušný registrační formulář, popř. formulář pro odběr newsletteru a potvrdí svou registraci z emailové adresy zadané při registraci, pokud nebude pro určitou službu poskytovanou VLM použit jiný postup pro registraci (např. bude-li v rámci formuláře pro odběr newsletteru vyplňována pouze e-mailová adresa, nebo bude-li v rámci registračního formuláře vyplňována pouze e-mailová adresa a heslo bude přidělováno automaticky prostřednictvím mailu zaslaného uživateli, přičemž v takovém případě je registrace završena až prvním přihlášením uživatele na příslušné internetové stránky, popř. odběrem prvního newsletteru).

2.2 Kliknutím na tlačítko "Vytvořit účet" či "Registrace" (a jiné formulace a ikony) v příslušném registračním formuláři či přímo ve formuláři pro odběr newsletteru uživatel odešle příslušný formulář VLM a zároveň udělí svůj souhlas se zněním těchto podmínek. Odesláním registračního formuláře či formuláře pro odběr newsletteru a následným potvrzením či odběrem prvního newsletteru uživatel fakticky potvrdí veškeré své souhlasy obsažené v těchto podmínkách. Registrační formulář či formulář pro odběr newsletteru není možné odeslat, pokud nebudou vyplněna veškerá pole označená v tomto formuláři jako povinné údaje a zároveň, pokud uživatel neoznačí svůj souhlas se zněním těchto podmínek a případně nesplní další podmínky registrace stanovené VLM.

2.3 Sdělování jakýchkoli dalších údajů do registračního formuláře nebo při nastavování služeb poskytovaných VLM i nad rámec údajů povinných, je zcela dobrovolné a takové údaje mohou být i zveřejňovány. Takové údaje mohou sloužit např. jako prostředek k prezentaci registrovaného uživatele v rámci služeb VLM nebo k upřesnění rozsahu a obsahu poskytovaných služeb.

2.4 Provedením registrace dle předchozích ustanovení těchto podmínek registrace se aktivuje příslušný uživatelský účet registrovaného uživatele a vytvoří se mu uživatelský profil (dále jen „profil"), k němuž má přístup z internetových stránek. Zadáním zaregistrovaného uživatelského jména a zaregistrovaného hesla se může registrovaný uživatel přihlásit.

2.5 Registrace není nikterak zpoplatněna, vedení uživatelského účtu resp. správa profilu rovněž nepodléhá jakékoli poplatkové povinnosti registrovaného uživatele.

2.6 Uživatel internetových stránek odesláním registračního formuláře a následným potvrzením registrace výslovně potvrzuje, že bere na vědomí:

 • se stane registrovaným uživatelem;
 • přístupové heslo ke svému uživatelskému účtu nesdělí třetí osobě a v souvislosti s tím se zavazuje učinit veškerá opatření, aby zabránil přístupu jakékoli třetí osoby k tomuto heslu, resp. přístupu na jeho uživatelský účet a údajům bez svého souhlasu;
 • poskytne takové osobní údaje, které jsou aktuálními, pravdivými a úplnými informacemi o jeho osobě dle příslušných požadavků VLM, a že se nedopustí porušení práva na ochranu osobních údajů tím, že uvede údaje či jméno jiné osoby, včetně použití cizího uživatelského jména, hesla či jiných informací;
 • VLM neodpovídá za jakékoli škody způsobené uživatelům internetových stránek v důsledku událostí, které nemohla objektivně ovlivnit, včetně jednání třetích osob;
 • VLM je oprávněna zasílat klientovi obchodní sdělení týkající se jejích výrobků a služeb prostřednictvím elektronické pošty či SMS zpráv na e-mailovou adresu a telefonní číslo uvedené v registraci; Pokud klient oznámí VLM, že nemá o obchodní sdělení zájem, je VLM povinna další obchodní sdělení nezasílat.

      3. Odpovědnost registrovaného uživatele

3.1 VLM výslovně upozorňuje na skutečnost, že některá jednání v rozporu s výše uvedenými podmínkami registrace mohou zakládat protiprávní jednání, jež může rovněž vykazovat i znaky trestné činnosti.

3.2 VLM dále rovněž upozorňuje, že nelze vyloučit, že v případě příslušných právních kroků ze strany osoby dotčené protiprávním jednáním registrovaného uživatele v souvislosti s používáním internetových stránek, bude VLM povinna poskytnout příslušným orgánům údaje nebo informace získané o registrovaném uživateli v souvislosti s používáním internetových stránek nebo poskytováním služeb ze strany VLM.

3.3 Registrovaný uživatel plně odpovídá za utajení svého uživatelského jména, hesla či jakýchkoli jiných registračních údajů, které nejsou určeny ke zveřejnění za podmínek stanovených těmito podmínkami, a nese veškerou odpovědnost a případné náklady, které vzniknou v souvislosti s porušením těchto podmínek.

3.4 Registrovaný uživatel není oprávněn postoupit či převést svá práva a své závazky vzniklé ze smluvního vztahu se VLM v souvislosti s registrací a užíváním služeb VLM na třetí osobu, a to ani bezúplatně.

      4. Souhlas s užitím díla klienta, umísťování obsahu klientem na internetové stránky

4.1 Poskytnutí licence

4.1.1 Pokud klient VLM poskytne v souvislosti s účastí v soutěži či na jiné akci v libovolné podobě jakékoli materiály, které jsou autorským dílem dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském (zejména fotografie, texty, obrázky apod.), (dále jen „díla"), popř. pokud takové dílo umístí na internetové stránky, uděluje tímto poskytnutím VLM licenční oprávnění a svolení k užití takových autorských děl jejich publikováním v časopisech VLM a jejich zpřístupněním na internetových stránkách provozovaných VLM a dále jejich jakékoliv publikaci v rámci reklamních, marketingových či propagačních akcí či kampaní (zejména spojených s časopisy VLM), k zařazení díla do audiovizuálního díla, k užití díla v souvislosti s produkty a službami VLM nebo společností z koncernu, jehož je VLM součástí, a to i v hmotné podobě, k jeho libovolnému zpracování, včetně práva nahradit hudební složku díla, včetně textu, jinou hudební složkou s textem dle volby VLM, včetně práva k poskytnutí všech těchto výše uvedených oprávnění zcela nebo zčásti třetí osobě.

4.1.2 Veškerá oprávnění dle článku 5. těchto podmínek uděluje klient VLM bez nároku na jakoukoli odměnu či dodatečnou odměnu (není-li v podmínkách konkrétní soutěže či akce stanoveno jinak), pro území celého světa, na dobu platnosti majetkových autorských práv. Poskytnutím díla klient prohlašuje a zaručuje se, že získal veškerá potřebná práva třetích osob zúčastněných na tvorbě díla tak, aby v souvislosti s jeho užitím nebyly uplatněny vůči VLM žádné oprávněné nároky takových osob. V případě, že by takové nároky byly uplatněny, klient se zavazuje je vypořádat a nahradit VLM veškerou škodu v souvislosti s takovým uplatněním vzniklou.

4.1.3 V případě, že dílo bude obsahovat originální nahrávku obsahující hudební dílo s textem, či bez textu, klient prohlašuje a zaručuje se, že tento klient či jiný autor je ve výkonu svých majetkových práv k hudebnímu dílu a k textu zastupován Ochranným svazem autorským pro práva k dílům hudebním, popřípadě jiným kolektivním správcem a tudíž licenci k jejich užití lze získat přímo na základě smlouvy s takovou osobou, popřípadě že tento klient užil snímku vydaného k obchodním účelům, k jehož užití lze licenci získat prostřednictvím Intergram. V případě, že takový klient nebo jiný autor není zastupován žádným kolektivním správcem, zahrnuje poskytnutá licence i licenci k užití hudebního díla s textem či bez textu, popřípadě hudební nahrávky.

4.1.4 VLM nemusí licenci využívat a díla nemusí použít.

4.1.5 Pro případy, že VLM bude vyzývat k dodání díla v souvislosti se službami VLM, včetně her, sázek, soutěží apod., k jehož vytvoření bude třeba užít díla, k němuž je VLM nositelem autorských majetkových práv, poskytuje VLM klientovi nevýhradní licenci k jejich užití k vytvoření díla, avšak pod podmínkou, že veškerá práva k takto vzniklému dílu poskytne klient v souladu s ustanoveními těchto podmínek bez dalšího VLM. V případě, že práva k takovému příspěvku klient neposkytne, licence k užití díla, k němuž je VLM nositelem autorských majetkových práv, zaniká.

4.1.6 Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že hmotné nosiče, na kterých budou příspěvky zachyceny (výtisky, datové nosiče apod.) nemusí VLM vracet.

4.1.7 Tím, že klient zašle VLM svá díla, potvrzuje, že je oprávněn poskytnout VLM veškerá práva zmíněná výše v tomto článku podmínek a že nikdo nemá k těmto dílům jakákoli práva, která by v tom klientovi bránila. Pokud se předchozí prohlášení klienta ukáže být nepravdivým, je VLM oprávněna požadovat po klientovi náhradu veškeré škody a veškerých nákladů způsobených tím, že VLM prohlášení klienta za pravdivé považovala a použila příspěvky tak, jak je uvedeno výše.

4.2 Uložení příspěvku na internetové stránky

4.2.1 Příspěvkem se pro potřeby těchto podmínek rozumí zejména texty, vzkazy, myšlenky, koncepty, návrhy, příběhy, scénáře, formáty, umělecká díla, fotografie, kresby, videa, audiovizuální díla, hudební díla včetně textů, zvukové záznamy, charakteristiky, jména, podobizny, hlasy, uživatelská jména, profily, děje, jevy, vystoupení, životopisné údaje a jiné podobné materiály, které jsou uživateli šířeny prostřednictvím internetových stránek (dále jen „příspěvek").

4.2.2 VLM tím, že umožní uživateli uložení, zpracování a provozování příspěvku, poskytuje takovému uživateli zprostředkovatelské služby informační společnosti ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů. VLM není v rozsahu uvedeného ustanovení tohoto zákona odpovědná za činnost uživatelů. VLM neodpovídá za porušení práv třetích osob (zejména pak práv na ochranu osobnosti a práv autorských, práv k ochranným známkám, práv na ochranu osobních údajů, obchodní tajemství nebo jakékoli důvěrné informace) uložením příspěvku na internetové stránky uživatelem.

4.2.3 Uživatel se zavazuje umísťovat na internetové stránky pouze takový obsah či jeho součást, u nichž garantuje souhlasy, jež musí být dány třetími osobami, v souvislosti se zobrazením osob, vlastních jmen, firem, ochranných zámek, firemních značek, jako jsou např. loga a/nebo užitím autorských děl. V případě, že uživatel umožní jiným uživatelům umisťovat na internetové stránky obsah nebo jeho součást v rámci služeb, které uživateli VLM poskytuje, garantuje uživatel souhlasy, jež musí být dány třetími osobami ve shora uvedených souvislostech obdobně. Nedostatek takovéhoto souhlasu je porušením těchto podmínek. Uživatel se zavazuje nahradit VLM škodu, která VLM vznikne v souvislosti s porušením výše uvedeného prohlášení ze strany uživatele, tedy zejména v souvislosti se zásahem do práv třetích osob z důvodu nedostatku souhlasu s umístěním obsahu na internetové stránky, ať již byl takový obsah na internetové stránky umístěn uživatelem nebo jiným uživatelem. VLM nenese odpovědnost za případné porušení jakýchkoli práv třetích osob.

4.2.4 Na internetových stránkách je zakázáno umisťovat příspěvek, který jakýmkoli způsobem snižuje lidskou důstojnost, porušuje jakákoli práva na ochranu osobnosti, autorská práva a jakákoli jiná práva třetích osob, dále pak příspěvek, který by mohl narušit duševní a mravní vývoj dětí a mladistvých, nebo příspěvek zahrnující erotické, pornografické, rasistické, nacistické či jiné protiprávní prvky, nebo podněcující k násilí, rasové či jiné nesnášenlivosti, nebo jinak porušující obecně závazné právní předpisy.

4.2.5 Příspěvky nesmí obsahovat viry, nebo jakékoli prvky, které by mohly ohrozit internetové stránky.

4.2.6 VLM si vyhrazuje právo filtrovat či odstranit jakýkoli příspěvek v případě, že zjistí, že umístěním takového příspěvku na internetových stránkách dochází dle názoru VLM k porušování právních předpisů, zejména v případě, že takový příspěvek dle názoru VLM zasahuje do práva na ochranu osobnosti, soukromí, cti a důstojnosti třetích osob, nebo je hanlivý, zavádějící nebo zasahuje do práv anebo oprávněných zájmů VLM nebo jakýchkoli jiných třetích osob. VLM je rovněž oprávněn dočasně či trvale takový příspěvek znepřístupnit a/nebo odstoupit s okamžitou účinností od poskytování služeb příslušnému uživateli zasláním oznámení prostřednictvím elektronické pošty.

4.2.7 VLM je oprávněná identifikovat uživatele, pokud si to vyžádají orgány činné v trestním řízení, nebo pokud je taková identifikace nutná dle platných právních předpisů.

4.2.8 VLM žádným způsobem neodpovídá za ztrátu nebo znehodnocení příspěvku či jiných dat uživatelů.

4.2.9 Uživatel je srozuměn a souhlasí s tím, že VLM může k příspěvkům připojovat reklamu a sponzorské vzkazy.

       5. Užívání internetových služeb

5.1 Úvodní ustanovení

5.1.1 Uživatelé jsou povinni dodržovat smluvní ujednání uvedená v těchto podmínkách. V případě porušení ustanovení uvedených v těchto podmínkách je VLM oprávněná uplatnit veškerá opatření obsažená v podmínkách a/nebo umožněná příslušnými právními předpisy.

5.1.2 Některé služby jsou poskytovány pouze uživatelům, kteří se registrovali u VLM prostřednictvím registrace na internetových stránkách (dále jen jednotlivě „registrovaný uživatel" nebo společně „registrovaní uživatelé").

5.1.3 Placené služby hradí uživatelé prostřednictvím Premium SMS, platební kartou či jiným způsobem platby umožněným a podporovaným VLM (dále jen „platební kanál/y").

5.2 Zvláštní podmínky užívání některých služeb

5.2.1 VLM může nabízet uživatelům díla vlastní produkce nebo díla, k jejichž nabízení je VLM oprávněna na základě licencí udělených příslušnými oprávněnými subjekty (dále jen jednotlivě „titul" nebo společně „tituly"). Není-li výslovně stanoveno jinak, rozumí se titulem také jakýkoli jiný předmět chráněný autorským právem (např. audiovizuální, fotografické dílo, grafické dílo, zvukově obrazový záznam), jehož kopie byla umístěna na internetové stránky společností VLM za účelem jeho poskytnutí uživatelům, a to včetně všech osobnostních prvků v něm obsažených.

5.2.2 Veškeré tituly jsou určeny výhradně k osobnímu užití resp. spotřebě uživatelů a pro území České republiky, není-li VLM umožněno zhlédnutí určitých titulů i z jiného území. Uživatelé nejsou oprávněni užívat jakékoli technické či jiné prostředky k obcházení příslušného teritoriálního omezení. Komerční, nebo podnikatelské užití titulů, popř. jakékoli jiné užití titulů ve větším rozsahu je výslovně zakázáno. Uživatel tedy není oprávněn tituly jakýmkoliv způsobem šířit, kopírovat, nahrávat či jinak užít v rozporu s těmito podmínkami a příslušnými právními předpisy.

5.2.3 Zhlédnutí vybraných titulů může být zpoplatněno, a to způsobem aktuálně podporovaným VLM, přičemž vymezený okruh zpoplatněných titulů může být určen pouze pro předplatitele.

5.2.4 Pokud je zhlédnutí některého titulu zpoplatněno mimo rámec předplatného služeb, uživatel je oprávněn výlučně ke zhlédnutí titulu ve stanoveném časovém úseku, a to po úhradě ceny příslušného titulu způsobem umožněným VLM.

5.2.5 Zpoplatněné tituly mohou být zakódovány. K přehrání takových titulů může být vyžadován určitý typ operačního systému či určité aplikace.

5.2.6 VLM si vyhrazuje právo na změnu cen s tím, že platná je vždy ta cena, která je u uvedeného titulu uvedena v okamžiku jejího objednání uživatelem.

5.2.7 Předplatitelé mohou ve vymezeném období zhlédnout veškeré tituly zařazené v některé z nabídek/balíčků titulů určených pro předplatitele služeb za předpokladu, že řádně uhradí předplatné služeb stanovené pro vymezené období a konkrétní nabídku/balíček titulů.

5.2.8 Reklamace v případě nemožnosti řádného zhlédnutí titulu uplatňuje uživatel prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu online@vlmedia.cz.

5.2.9 K zahájení reklamačního řízení je bezpodmínečně nutné, aby uživatel uvedl datum a čas platby za titul a dále celý název zaplaceného titulu. V případě úhrady zhlédnutí titulu v rámci předplatného musí předplatitel k zahájení reklamačního řízení prokázat, že bylo předplatné služeb na příslušné období řádně uhrazeno. Každý uživatel zároveň uvede popis svého technického vybavení, a to zejména verzi operačního systému, aplikace a způsob připojení a rovněž sdělí, zdali si před zhlédnutím titulu přehrál testovací video. Na základě těchto údajů VLM zahájí reklamační řízení. Po posouzení reklamované události bude v případě uznání reklamace uživateli zpřístupněno opakované bezvadné zhlédnutí titulu.

5.3 Internetový vyhledávač a obchod

5.3.1 VLM může nabídnout uživatelům možnost vyhledávat jakékoli údaje z internetových stránek prostřednictvím internetového vyhledávače na základě zadání klíčových slov.

5.3.2 VLM může umožnit uživatelům bezplatnou registraci firmy, přičemž uživatelem vložená data VLM může zaslat smluvnímu partnerovi. Se zasláním dat smluvnímu partnerovi uživatel vyslovuje souhlas vyplněním a odesláním příslušného formuláře. VLM i smluvní partner jsou oprávněni registraci firmy neprovést v případě důvodného podezření, že údaje o firmě vložené do formuláře neodpovídají skutečnosti.

5.3.3 VLM může uživatelům nabízet službu vyhledání zboží na základě zadání výběru kategorií a klíčových slov zboží z internetových obchodů zaregistrovaných do příslušné služby a z internetových obchodů na partnerských webech a službách.

5.3.4 Registrovaný uživatel může zaregistrovat internetový obchod (dále jen „obchod") splňující následující podmínky:

 • obchod existuje, má své aktivní internetové stránky a není doposud zaregistrován;
 • na internetových stránkách obchodu jsou na zřetelném místě uvedeny kontaktní údaje, sídlo a IČ provozovatele obchodu a obchodní podmínky;
 • obchod nenabízí podobné zboží jako jiný již zaregistrovaný obchod registrovaný stejným registrovaným uživatelem nebo se stejným provozovatelem takového obchodu, pokud se shodné zboží neliší cenou;
 • obchod nabízí pouze zboží, které lze zakoupit přímo v daném internetovém obchodě;
 • obchod nenabízí služby, zájezdy, nemovitosti, ani se nejedná o inzertní či aukční server;
 • každé zboží nabízené v obchodě je dostupné pomocí unikátní URL adresy;
 • u každého zboží je uvedena informace o jeho ceně a způsobu jeho objednání.

5.3.5 Registrovaný uživatel musí při registraci obchodu pravdivě uvést a do příslušného formuláře vyplnit veškeré povinně požadované údaje, přičemž název obchodu

 • nesmí být delší než 24 znaků;
 • musí odpovídat názvu domény, na které je obchod provozován, názvu provozovatele obchodu nebo textu obsaženému v logu obchodu;
 • nesmí obsahovat reklamní sdělení;
 • nesmí být cíleně podobný či zaměnitelný s názvem již zaregistrovaného nebo obecně známého obchodu.

5.3.6 VLM si vyhrazuje právo veškeré údaje zadané registrovaným uživatelem upravit tak, aby odpovídaly údajům v příslušném veřejném rejstříku, či požadovaným skutečnostem. VLM si rovněž vyhrazuje právo odmítnout nebo zrušit registraci obchodu, či zveřejnit jakékoli údaje, pokud jsou v rozporu s právními předpisy, dobrými mravy nebo zájmy VLM, nebo jsou způsobilé přivodit VLM či třetím osobám škodu.

5.3.7 Každý obchod musí mít k dispozici soubor ve formátu XML umístěný na serveru obchodu obsahující přehled nabízeného zboží a zároveň splňující následující podmínky:

 • veškeré uvedené informace musí být pravdivé a odpovídat informacím uvedeným na internetových stránkách obchodu;
 • jednotlivé zboží lze vždy zakoupit samostatně za uvedenou cenu a bez dalších podmínek;
 • cena uvedená u jednotlivých položek zboží musí být:
  • kladná,
  • konečná bez dalších požadavků, včetně případných autorských, recyklačních či jakýchkoli jiných poplatků,
  • shodná s cenou uvedenou na odkazované stránce příslušného zboží,
  • odpovídající množství zboží, které lze zakoupit (tj. musí se jednat o cenu za balení, nikoli za litr nebo za kus);
 • název zboží, popis zboží a značka zboží musí být vyplněny, nesmí obsahovat reklamní sdělení a musí odpovídat textům na odkazované internetové stránce příslušného zboží;
 • odkazované internetové stránky zboží musí vést do stejného obchodu (kontrola domény druhé úrovně), nesmí být automaticky přesměrovány mimo obchod nebo směřovány na stejnou internetovou stránku;
 • URL obrázku, je-li uvedena, musí vést přímo na obrázek (nikoli na internetovou stránku, která na obrázek pouze přesměruje). V opačném případě se obrázky nebudou zobrazovat;
 • XML soubor nesmí obsahovat zboží, jehož dostupnost je omezena věkem (např. erotické zboží, pyrotechniku, zbraně a střelivo), poukázky, dárky (samostatně neprodejné produkty), zájezdy, nemovitosti;
 • při stahování XML souboru nesmí server vykazovat nečinnost delší než 120 vteřin;
 • XML soubor smí obsahovat pouze takové zboží, které je schopen obchod dodat a zná alespoň přibližnou dobu dodání. Produkty, o kterých nemá informaci o naskladnění, se nesmí v XML souboru nacházet;
 • pokud je u zboží uváděna dodací lhůta, musí se zakládat na pravdě a odpovídat lhůtě uvedené na příslušné stránce tohoto zboží;
 • pokud XML soubor obsahuje bazarové nebo použité zboží, je nutné tyto produkty identifikovat;
 • zboží obsažené v XML souboru musí být v souladu s právními předpisy (např. nesmí porušovat autorská práva, ráva průmyslového vlastnictví apod.).

5.3.8 Provozovatel si vyhrazuje právo při automatickém zpracování seznamu zboží vyřadit jednotlivé položky, které nesplňují výše uvedené podmínky, jsou způsobilé přivodit VLM či třetím osobám škodu, nebo svým obsahem neodpovídají zájmům VLM. VLM si rovněž vyhrazuje právo výše uvedené podmínky XML souboru měnit stejně jako aktualizovat jeho specifikaci.

5.3.9 Poskytování služby je v základním rozsahu (registrace a výpis zboží) bezplatné. Nadstandardní služba, kdy jsou automaticky vybrány relevantní a nejdražší odkazy, které jsou předřazeny odkazům standardním, může být zpoplatněna dle podmínek této nadstandardní služby. VLM si vyhrazuje právo zpoplatnit i další nadstandardní služby, a to buď na základě zvláštní smlouvy, nebo změnou těchto podmínek.

5.3.10 Pokud registrovaný uživatel poruší tyto podmínky nebo dojde k porušení ustanovení uvedených v těchto podmínkách ze strany obchodu, VLM si vyhrazuje právo vyřadit daný obchod z vyhledávání. O této skutečnosti bude registrovaný uživatel informován e-mailem. O opětovné zařazení obchodu do vyhledávání je registrovaný uživatel povinen požádat po odstranění nedostatků v administraci obchodu nebo odpovědí na informační e-mail. Opětovné zařazení obchodu do vyhledávání je na zvážení VLM.

5.4 Blog

5.4.1 VLM může nabízet registrovaným uživatelům možnost zřídit si svůj blog a umístit na blog (resp. na blog příslušného registrovaného uživatele) obsah, jímž mohou v případě této služby být i audiovizuální díla, a to v objemu dat závislém na velikosti diskového prostoru přiděleného uživateli. Obsah umístěný na blogu je pak přístupný uživatelům buď volně, nebo v rozsahu, ve kterém registrovaní uživatelé umožní ostatním uživatelům přístup k obsahu uloženému na svém blogu.

5.4.2 Na obsah se vztahují rovněž veškerá ustanovení uvedená níže v článku 7.2 týkající se příspěvků.

5.5 Použití log společnosti VLTAVA LABE MEDIA a.s.

5.5.1 Obchodní partneři naší společnosti mají možnost stáhnout si loga projektů společnosti VLM v různých variantách: JPG, PNG, AI, EPS a PDF, avšak pouze za podmínky, že mají uzavřenou s VLM písemnou smlouvou o spolupráci a logo VLM a všech dalších projektů bude užito v rámci plnění uzavřené smlouvy. Tato loga jsou připravena pro umístění na tiskové materiály a plakáty akcí, jejichž je naše společnost mediálním partnerem.

Jiné použití nebo zneužívání jakéhokoliv loga naší společnosti je zakázáno a v případě porušení těchto podmínek nebo zákonem chráněných práv naší společnosti budeme vymáhat veškeré právní nároky právní cestou. Názvy a loga produktů společnosti VLM jsou chráněny registrovanými ochrannými známkami a jejich užití bez souhlasu naší společnosti je nezákonné.

      6. Odpovědnost zúčastněných stran

6.1 Za důsledky svých činů spojených s užíváním služeb poskytovaných VLM nese odpovědnost klient. Klient souhlasí s tím, že služby VLM nebude užívat k žádným činnostem, které jsou nebo by mohly být v rozporu s právními předpisy České republiky, dobrými mravy, obecně uznávanými zásadami používání služeb poskytovaných prostřednictvím sítě Internet, jakož i těmito podmínkami či oprávněnými zájmy VLM. Pokud klient/uživatel umožní umisťovat obsah na internetové stránky jiným uživatelům nebo jim umožní jinak sdílet služby poskytované ze strany VLM, je odpovědný za to, že služby budou třetími osobami užívány v souladu s těmito podmínkami a právními předpisy. Klient se zavazuje nahradit VLM škodu, která VLM vznikne v souvislosti s užíváním služeb VLM v rozporu s právními předpisy či těmito podmínkami, ať jím samým nebo jiným uživatelem, kterému klient užívání služeb umožnil. VLM nenese odpovědnost za případné porušení jakýchkoli práv třetích osob.

6.2 VLM má právo kdykoli bez jakéhokoli nároku ze strany klienta ukončit či omezit poskytování služeb, zejména jestliže:

 • klient nebo jiní uživatelé, kterým užívání služeb klient umožnil, používají služby v rozporu s těmito podmínkami;
 • VLM má důvodné podezření, že klient VLM používá v rozporu s platnými zákony a obecně závaznými etickými a morálními principy společnosti nebo dobrými mravy, nebo má užívání služeb sloužit porušování práv třetích osob nebo k páchání či napomáhání trestné činnosti;
 • klient používá služby ke komerčním a jiným účelům, které by mohly (i v konečných důsledcích) poškodit VLM;
 • klient zneužívá, blokuje, modifikuje či jinak mění jakoukoliv funkci služeb a/nebo se pokusil narušit stabilitu, chod nebo data služeb;
 • klient nepoužil svůj uživatelský účet déle než 6 (slovy šest) měsíců;
 • VLM má důvodné pochybnosti, že uživatelem služby je jiná právnická nebo fyzická osoba než registrovaný uživatel;
 • klient naruší nebo se pokouší narušit stabilitu nebo chod internetových stránek nebo data na nich uložená;

6.3 Uživatel bere na vědomí, že VLM nezaručuje a nenese odpovědnost za:

 • funkčnost datové sítě uživatele ani za jeho hardwarové a softwarové vybavení, jakož i za funkčnost veřejné internetové sítě;
 • jakékoli případné škody, které uživateli vzniknou, pokud uživatel nebude včas informován o případných jakýchkoli změnách internetových stránek nebo služeb pouze proto, že je pravidelně nevyužívá
 • obsah internetových stránek, zejména za to, že tento obsah bude plně v souladu s platnými právními předpisy a že bude bezchybný;
 • to, že internetové stránky neobsahují viry, nebo jiné rušivé komponenty.

6.4 VLM si vyhrazuje právo, že služby nemusí být vždy nepřetržitě dostupné, a to zejména z důvodu pravidelné údržby hardwarového a softwarového vybavení nebo technických závad mimo kontrolu VLM. VLM však garantuje, že vyvine maximální úsilí, aby služby byly dostupné, výjimkou případů zásahu vyšší moci nebo technických závad mimo kontrolu VLM.

6.5 Uživatel prohlašuje, že je srozuměn a souhlasí s tím, že obsah internetových stránek je určen především pro zábavné a popřípadě vzdělávací účely a neposkytuje jakékoli rady nebo stanoviska, například právní či lékařská, které by mohly být považovány za závazné a relevantní.

6.6 VLM výslovně upozorňuje uživatele na skutečnost, že užívání jakýchkoli produktů či služeb v rozporu s těmito podmínkami může zakládat protiprávní jednání, jež může rovněž vykazovat i znaky trestné činnosti.

6.7 Uživatel není oprávněn postoupit či převést svá práva a své závazky vzniklé ze smluvního vztahu se VLM v souvislosti s užíváním služeb na třetí osobu, a to ani bezúplatně.

6.8 Všechny informace, materiály, funkce a další obsah (zejména a mimo jiné tituly, obsah a příspěvky) internetových stránek jsou chráněny autorským zákonem. Všechny ochranné známky, obchodní jména a obchodní úpravy, včetně log jsou ve vlastnictví VLM, popřípadě ve vlastnictví obchodních partnerů VLM nebo uživatelů a je zakázáno je užívat na jiných internetových stránkách, označovat jimi výrobky či služby, nebo je užívat jakýmkoli jiným způsobem v rozporu s právními předpisy a oprávněnými zájmy VLM nebo dotčených třetích osob.

6.9 Internetové stránky mohou být ze strany VLM měněny, může z nich být odstraněn obsah, či jakékoli prvky, kdykoli, jakýmkoli způsobem a bez udání důvodu. V případě, že je možné některé prvky jakékoli internetové stránky stahovat, uživatel je oprávněn stáhnout pouze jednu kopii takového obsahu do jednoho počítače, který slouží pro jeho osobní potřebu resp. pro vlastní nekomerční užití. Uživatel nesmí z příspěvků odstraňovat označení týkající se autorství či vlastnictví a příspěvky nelze nijak měnit. Jakékoli komerční užití je zakázáno.

6.10 Všechny činnosti uživatele v rozporu s těmito podmínkami, jež současně také mohou mít za následek (byť případné) ohrožení funkčnosti služeb, či veškeré činnosti uživatele, jež by jakýmkoliv způsobem ohrožovaly autorská práva či jiná oprávnění, budou ze strany VLM posuzovány jako porušení těchto podmínek a VLM je oprávněná uživatele v takovéto jeho činnosti omezit. Takovéto omezení spočívá zejména v zamezení přístupu ke službám či odepření poskytnutí služeb, přičemž opatření směřující k omezení takovéto činnosti Uživatele je VLM oprávněn uplatnit okamžitě.

6.11 V souladu s ustanovením § 6 odst. 1 zákona č. 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů VLM tímto informuje uživatele a uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že orgánem dohledu nad poskytováním audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání a provozováním televizního vysílání je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání a že přístup uživatele k veškerým údajům, které umožňují rychlé, přímé a účinné navázání kontaktu s VLM, jakožto poskytovatelem audiovizuální mediální služby na vyžádání, je umožněn prostřednictvím informací uvedených v záložce internetových stránkách.

6.12 Soutěže a reklamní akce nejsou žádným způsobem sponzorovány, podporovány ani spravovány společností Facebook a nijak s ní nesouvisí. Společnost Facebook je kompletně osvobozena od závazků každým účastníkem.

    B) ZVLÁŠTNÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO PŘEDPLATNÉ

B 1 Úvodní část

1. V tomto oddíle B jsou upraveny smluvní vztahy mezi předplatiteli a plátci předplatného tiskovin a elektronických (online) médií vydávaných VLM (dále též jen "smlouva o předplatném").

2. Předplatitelem se rozumí osoba, které je dodáván některý z titulů VLM formou předplatného nebo která využívá zpoplatněného přístupu k online obsahu hrazneého formou předplatného. Pro předplatitele platí část B2 tohoto oddílu Všeobecných smluvních podmínek v plném rozsahu, pokud předplatitel uzavřel smlouvu o předplatném. Pokud smlouvu o předplatném uzavřela ve prospěch předplatitele jiná osoba plátce předplatného, platí pro předplatitele ustanovení části B2 tohoto oddílu Všeobecných smluvních podmínek přiměřeně (jako pro osobu, v jejíž prospěch byla smlouva o předplatném uzavřena).

3. Plátcem předplatného se rozumí osoba, která uzavřela smlouvu o předplatném a platí cenu za předplatné ve prospěch určitého předplatitele/předplatitelů. Pro plátce platí přiměřeně ustanovení části B2 o předplatiteli (jako pro osobu, která je smluvní stranou smlouvy ve prospěch třetího).

4. Před uzavřením smlouvy o předplatném je předplatitel, který ji uzavírá, a plátce předplatného povinen seznámit se s těmito všeobecnými podmínkami a s ceníkem předplatného. Plátce předplatného je povinen ve stejné lhůtě seznámit předplatitele s těmito všeobecnými podmínkami a zajistit jeho souhlas s nimi.

5. Smlouva o předplatném je uzavřena akceptací objednávky předplatného ze strany VLM, za kterou je považováno a) první doručení tiskoviny předplatiteli ze strany VLM na základě učinění tzv. objednávky předplatného (dále jen "objednávka") ze strany předplatitele (resp. plátce předplatného), nebo zpřístupněním elektronické verze tiskoviny na základě objednávky předplatitele v případě digitálního předplatného nebo doručení potvrzení (resp. potvrzením v případě telefonické objednávky) objednávky předplatiteli (resp. Plátci předplatného), a to podle toho, který ze způsobu akceptace objednávky dle tohoto odstavce je VLM učiněn dříve.

6. Objednávku lze učinit doručením řádně vyplněného předplatitelského kuponu (vydavateli, nebo objednávkou bez využití kuponu (osobně, poštou, na webovém formuláři, elektronickou poštou, prostřednictvím SMS zprávy), nebo telefonicky (vyjma objednávek v rámci marketingové akce podle čl. 5 části B2 tohoto oddílu Všeobecných podmínek a objednávek právnických osob a fyzických osob-podnikatelů). 

7. Předplatitel je povinen uvést v objednávce pravdivé údaje v tomto rozsahu (pokud není stanoveno jinak):

 • doručovací adresa: a) Příjmení a jméno / Firma b) Ulice a číslopopisné i orientační domu c) PSČ a obec
 • telefonní číslo
 • e-mail
 • rozsah předplatného
 • způsob platby:
  • poštovní poukázka
  • SIPO - spojovací číslo a číslo OZ (pokud předplatitel zvolí tento druh platby)
  • faktura
  • bankovní převod, bankovní inkaso (sporožiro), číslo bankovního účtu, kód banky a specifický symbol (pokud předplatitel zvolí druh platby inkasem nebo převodem z bankovního účtu)
  • platební kartou, číslo platební karty, případně povolit opakované platby
  • SMS
 • frekvence plateb: jednorázová, měsíční, kvartální, půlroční, roční, nebo jiná
 • IČO a DIČ (v případě osob povinných k dani)
 • adresa plátce (Adresa korespondenční - v případě, že není totožná s adresou plátce)
 • podpis - v případě učinění objednávky písemně, osobně, faxem
 • podpis - u právnických osob nebo u fyzických osob podnikatelů (v případě učinění objednávky elektronickou poštou)

Nepovinné údaje:

 • Datum zahájení doručování
 • Druh certifikátu k darování předplatného

Není-li objednávka úplná, nepovažuje se za platně učiněnou, VLM je však podle svého uvážení oprávněna akceptovat i neúplné objednávky. Informace o předplatném jsou zpracovávány dle údajů uvedených v objednávce předplatného. V případě chybně poskytnutých údajů nese předplatitel odpovědnost za škody způsobené doručováním jiného titulu nebo počtu kusů oproti objednávce, popř. doručováním na jinou adresu.

8. Jsou-li k uzavírání smlouvy užity elektronické prostředky, uzavřená smlouva je v případě vyplnění formuláře umístěného na internetových stránkách vydavatele archivována v elektronické podobě; v případě uzavření smlouvy prostřednictvím telekomunikačních zařízení  je smlouva resp. Hlasový záznam jednání o smlouvě, rovněž archivován. Stejné platí i pro změny

9. Smlouvu o předplatném lze pomocí elektronických prostředků uzavřít pouze v českém a slovenském jazyce.

10. Při použití komunikačních prostředků na dálku jsou náklady předplatitele spojené s jejich použitím rovny sazbám příslušných držitelů poštovní či telekomunikační licence, jejichž služeb předplatitel využije, ledaže se jedná o bezplatné linky.

      Část B2 - Smlouva o předplatném

         1. Předmět smlouvy

1.1. Smlouvou o předplatném se VLM zavazuje dodávat předplatiteli prostřednictvím doručovací služby objednané výtisky nebo v případě digitálního předplatného zpřístupnit aktuální objednanou elektronickou verzi tiskoviny nebo jiný online obsah elektronického média (dále jen "předplatné") a předplatitel se zavazuje zaplatit za tuto dodávku cenu splatnou vždy za určité časové období (dále jen "předplatitelské období").

         2. Doručování tisku

2.1. Doručování tiskovin bude zahájeno od nejbližšího možného termínu více na www.mojepredplatne.cz není-li v objednávce uvedeno datum pozdější.

2.2. Tiskovina je dodávána vložením do poštovní schránky nebo osobním převzetím pověřenou osobou. Předplatitel je povinen zajistit volný přístup ke své poštovní schránce (schránka nesmí být v uzamčených prostorech pokud je schránka za uzamčeným vchodem, je předplatitel povinnen poskytnout vstupní prostředek (klíč, čip..) distribuční společnosti., v prostorech s volně pobíhajícími psy apod.) nebo musí zajistit možnost osobního převzetí doručovaných výtisků. Schránka musí být řádně označena jménem a příjmením/názvem firmy předplatitele a musí umožňovat volné vložení výtisků tak, aby nedošlo k jejich mechanickému poškození nebo k poškození vlivem počasí a aby byly chráněny před vytažením nepovolanou osobou. V opačném případě neodpovídá VLM za případné nedoručení, poškození nebo odcizení doručovaných výtisků.

2.3. Každý doručovaný výtisk bude doručován v den vydání určený vydavatelem. Vydavatel neodpovídá za pozdní doručení (zpřístupnění elektronické verze tiskoviny), kdy zpoždění v doručení vydavatel nezavinil, zejména v případě nepříznivých klimatickcýh podmínek, nebo jiných okolností nezávislých na vydavateli.

2.4. Tiskoviny doručované jinou společností, nežli Českou poštou s.p. nelze doručovat do P. O. BOX a modré schránky boxy . Doručování mimo území České republiky je nutno sjednat individuálně.

2.5. Doručení objednávky předplatiteli nebo plátci předplatného, potvrdí VLM  elektronicky, písemně poštou,  zahájením doručování tiskoviny nebo zpřístupněním elektronické verze tiskoviny. Předplatitel/plátce předplatného, který objednávku učinil, je povinen zkontrolovat úplnost dodávky a případné nesrovnalosti neprodleně oznámit telefonicky nebo e-mailem VLM (příslušné telefonní a e-mailové spojení je uvedeno na potvrzení objednávky nebo v tiráži tiskoviny). Dodávání objednaných výtisků nebo zpřístupnění online obsahu bude prováděno podle údajů uvedených předplatitelem/plátcem.

         3. Nedoručení výtisků

3.1. Předplatitel je povinen nahlásit nedoručení výtisku nneprodleně na adresu sídla VLM nebo formou uvedenou v OBECNÉ ČÁSTI těchto Všeobecných podmínek

Reklamace dodávek objednaných titulů musí být učiněna neprodleně po zjištění nesrovnalostí, nejpozději však:

 • u deníků do dvou pracovních dnů po dni vydání nedodaného výtisku
  • u týdeníků, čtrnáctideníků, měsíčníků a ostatních, maximálně 2 výtisky zpětně ode dne, kdy mělo být provedeno řádné dodání posledního výtisku, Na opožděné reklamace nelze brát zřetel.
 • u elektronického online obsahu do pěti pracovních dnů po odeslání přístupových údajů

3.2. V případě oprávněné reklamace má předplatitel nárok na nové doručení výtisků nedodaných řádně nebo zpřístupnění online obsahu podle učiněné objednávky. Není-li nové doručení možné nebo původní online obsah je neaktuální, bude předplatiteli prodlouženo předplatitelské období úměrně výši oprávněné reklamace nebo úměrně ponížen následující předpis předplatného.

8. Reklamace musí obsahovat úplnou adresu předplatitele nebo odběratele, reklamovaný titul, číslo nebo datum vydání, počet reklamovaných výtisků jednotlivých vydání, telefonický kontakt na odběratele a/nebo předplatitele, emailovou adresu,  popis důvodu reklamace.

3.2. V případě oprávněného nároku, který bude uplatněn u VLM ještě v den vydání nedoručených výtisků, doručí vydavatel předplatiteli dodatečně nedoručený výtisk v nejbližším možném termínu.

3.3. Zákonná práva spotřebitelů a lhůty reklamací stanovené v Občanském zákoníku a Zákoně na ochranu spotřebitele nejsou ustanovením tohoto článku dotčena.

         4. Změny v údajích, změny v objednávce

4.1. Předplatitel je povinen oznámit VLM neprodleně každou změnu v údajích, které VLM sdělil za účelem poskytování předplatného (jméno/název, sídlo/místo podnikání/bydliště, adresa pro doručování, bankovní účet, e-mail, telefon, číslo kreditní karty pokud jsou platby realizovány prostřednictvím pravidelných plateb, číslo SIPO atd.). VLM se zavazuje změnit doručování tiskovin nebo změnu přístupových údajů k online obsahu v souladu s oznámenou změnou v nejbližším možném termínu. Předplatitel je oprávněn požádat VLM o zajištění změny způsobu placení ceny za předplatné (SIPO, poštovní poukázkou, inkasním převodem, bankovním převodem, kartou). VLM se zavazuje zajistit změnu způsobu placení ceny za předplatné v souladu s takovou žádostí v návznosti na vystavené platby za předplatné nebo v nejbližším možném termínu.

4.2. Předplatitel je oprávněn požádat VLM o snížení počtu odebíraných výtisků nebo o změnu rozsahu předplatného (v případě Deníku předplacených dnů). VLM provede tyto změny v návaznost na vystavené platby za předplatné. Dojde-li v důsledku dřívější akceptace této změny VLM ke zvýšení ceny za předplatné, zavazuje se předplatitel platit zvýšenou cenu za předplatné, včetně doplatku za zbývající část příslušného předplatitelského období.

4.3. Nebude-li výše uvedená změna označena jako dočasná s určením doby jejího trvání, bude považována za změnu trvalou.

4.4. Předplatitel je oprávněn požádat VLM o přerušení doručování tiskoviny na určenou dobu. Předplatitel je v této souvislosti povinen sdělit VLM, a) zda má zájem prodloužit dobu předplatného o dobu přerušení doručování tiskoviny, b) zda uplatňuje nárok na vracení předplatného v odpovídající výši, anebo c) zda upřednostní, aby po dobu přerušení doručování VLM použila nedoručované předplacené výtisky pro dobročinné účely  d) přesměrování na přechodnou adresu. VLM není povinna dodávku přerušit v případě, kdy by celková doba přerušení v průběhu jednoho kalendářního roku překročila 6 měsíců. VLM se zavazuje přerušit doručování tiskoviny v souladu s touto žádostí od nejbližšího možného termínu nebo od pozdějšího termínu určeného v žádosti. Přerušení doručování není možné u smluv o předplatném sjednaných na dobu 1 měsíce a u smluv uzavřených v rámci marketingové akce, nestanoví-li podmínky akce jinak, a u předplatného online obsahu.

4.5. V případě změn smlouvy o předplatném:

 • u fyzických osob je třeba učinit změny údajů: počet odebíraných výtisků, změna předplacených dnů, změna plátce předplatného písemně s podpisem předplatitele nebo plátce předplatného
 • u právnických osob a fyzických osob-podnikatelů je třeba všechny změny učinit písemnou formou, a to s podpisem oprávněné osoby
 • v případě, kdy není změna požadována písemně s podpisem oprávněné osoby, může být provedena telefonicky, e-mailem, poštou.

       5. Marketingové akce pro předplatitele

5.1. Marketingovými akcemi se pro potřeby předplatného rozumí akce VLM, v jejichž rámci VLM nabízí a poskytuje zvláštní plnění předplatiteli nebo zvláštní slevu v případě, že bude v rámci této akce uzavřena smlouva o předplatném.

5.2. Pro smlouvu o předplatném uzavřenou v rámci marketingové akce platí ostatní ustanovení upravující smlouvu o předplatném, není-li v tomto článku uvedeno jinak.

5.3. Objednávku lze v rámci marketingové akce učinit on-line, poštou, telefonicky, osobně nebo e-mailem, VLM si vyhrazuje právo akceptovat i objednávky, které budou učiněny jiným způsobem.

5.4. Smlouva o předplatném musí být uzavřena nejméně na dobu a rozsah uvedený v podmínkách marketingové akce. Dojde-li v této době k přerušení doručování tiskoviny dle bodu 4.4, prodlužuje se doba trvání smlouvy o předplatném o dobu přerušení tak, aby doba, po kterou je tiskovina doručována, dosáhla povinné doby trvání smlouvy o předplatném uvedené v podmínkách marketingové akce. Přerušení je však u smlouvy o předplatném uzavřené v rámci marketingové akce možné ,  nejvýše na celkovou dobu 6 měsíců. V průběhu povinné doby trvání smlouvy o předplatném (nepočítaje v to dobu přerušení doručování) nemůže být snížen počet odebíraných výtisků tiskoviny a stanovený rozsah dle bodu 4.2. Je-li smlouva o předplatném uzavřena se závazkem na dobu určitou, stanovenou jako povinnou dobu v podmínkách marketingové akce, mění se po uplynutí této doby smlouva o předplatném automaticky na smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou, pokud s tím předplatitel nevyjádří písemnou formou nejméně 30 kalendářních dnů před uplynutím závazku svůj nesouhlas.

5.5. Závazkem se rozumí v marketingové akci s poskytovaným zvláštním plněním minimální stanovené období odběru služby předplatného.

5.6. Smlouvu o předplatném uzavřenou na základě marketingové akce nelze během smluveného období (trvání závazku), po dobu uvedenou v podmínkách marketingové akce vypovědět a nelze snížit počet odebíraných výtisků deníku dle bodu 4.2, pokud byly tyto výtisky objednány na základě marketingové akce. V případě neuhrazení ceny za předplatné za dobu trvání závazku je VLM oprávněna dlužnou částku za dobu trvání závazku vymáhat. Je-li předmětem předplatného učiněného v rámci marketingové akce (mimořádné slevy nebo předplatného s dárkem) závazek předplatného pro předem určenou minimální dobu a předplatitel přesto smlouvu o předplatném předčasně ukončí před uplynutím tohoto závazku, vznikne předplatiteli závazek zaplatit VLM odstupné do výše 100% celkové ceny předplatného za dobu závazku jako paušální kompenzace škody VLM vzniklé v důsledku neoprávněně poskytnuté slevy nebo dárku.

5.7. Předplatné sjednávané podle bodu 5.1 lze převést na třetí osobu pouze formou písemné trojstranné dohody, kterou dojde k postoupení celé smlouvy.

5.8. Zvláštní plnění VLM předplatiteli může poskytnout na základě konkrétní marketingové akce.  Počet výtisků deníku objednaných v rámci marketingové akce musí být obvyklý pro osobní potřebu (jeden výtisk na jednu rodinu/jednu doručovací adresu či pro jednu právnickou osobu); v případě, že objednávka toto množství překročí, omezí VLM zvláštní plnění v rámci marketingové akce pouze na jednu objednávku. VLM není povinna zvláštní plnění plynoucí z marketingových akcí poskytovat zejména v případě, kdy:

 • předplatitelem daného titulu byl kdykoliv v minulých obdobích objednatel téhož titulu či osoba objednateli blízká či osoba žijící s ním ve společné domácnosti a dále osoba, s níž tvoří objednatel holding (právnické osoby), není-li pro konkrétní marketingovou akci stanoveno jinak
 • předplatitel daného titulu je či v posledních 3 letech byl v prodlení s úhradou jakékoliv částky vůči VLM
 • předplatitel není schopen dostát svým závazkům
 • objednatel učiní více objednávek předplatného v rámci marketingových akcí
 • Pokud VLM zjistí dodatečně, že byly u předplatitele splněny důvody uvedené pod písm. a) až d) má právo od smlouvy o předplatném odstoupit.

5.9. VLM je oprávněna na základě svého rozhodnutí odložit dodání zvláštního plnění podle bodu 5.1 až na dobu, kdy bude v plné výši uhrazena příslušná cena za předplatné. Toto rozhodnutí není povinna předplatiteli sdělovat.

5.10. V případě, že si předplatitel ročního předplatného vyčerpá body, které jako člen věrnostního programu za toto předplatné získal a ukončí toto předplatné předčasně,  má nárok na vrácení částky odpovídající nevyčerpanému zaplacenému předplatnému po odečtení poskytnutých slev a výhod.

         6. Podmínky placení předplatného

6.1. Předplatitel je povinen platit VLM za dodávku objednaných výtisků předplatné dle uzavřené smlouvy s VLM. Cena již zahrnuje náklady na dodání tiskoviny.

6.2. Standardní předplatitelská období jsou měsíční, čtvrtletní, půlroční nebo roční. VLM může nabízet předplatné i na jiná období. U jednotlivých titulů může být frekvence plateb omezena jen na delší období.

6.3. Placení předplatného v režimu bodu 6.3 písm. a) osobou, která není podnikatelem:

6.3.1. Předplatné je splatné podle způsobu placení

6.3.2. Předplatné se platí těmito způsoby: prostřednictvím SIPO (Sdružené inkaso plateb obyvatelstva), prostřednictvím poštovní poukázky, inkasním převodem (platí i pro sporožiro), bankovním příkazem, platební kartou nebo zpoplatněnou SMS zprávou.

6.3.3. Dnem zaplacení je den připsání částky na účet VLM.

6.3.4. Předplatné placené prostřednictvím SIPO - provádění plateb zajistí VLM na základě údajů SIPO uvedených předplatitelem v objednávce.

 • Měsíční předplatitelské období: V případě, že objednávka byla učiněna do 15. dne v kalendářním měsíci včetně, je prvním předplatitelským obdobím příslušná zbývající část měsíce, v němž byla objednávka učiněna, plus 2 následující kalendářní měsíce. Je-li objednávka učiněna 21. nebo pozdější den v kalendářním měsíci, je prvním předplatitelským obdobím příslušná zbývající část měsíce, v němž byla objednávka učiněna, plus následující 3 kalendářní měsíce. Další předplatitelská období činí vždy 1 měsíc. Splatnost předplatného je uvedena na avízu k platbě (označeno jako "Plat. měsíc").
 • Čtvrtletní předplatitelské období: V případě objednávky učiněné do 15. dne v 1. měsíci kalendářního čtvrtletí včetně je prvním předplatitelským obdobím zbývající část čtvrtletí, v němž byla objednávka učiněna. Je-li objednávka učiněna 16. nebo pozdější den v 1. měsíci kalendářního čtvrtletí, je prvním předplatitelským obdobím příslušná zbývající část čtvrtletí, v němž byla objednávka učiněna spolu s následujícím čtvrtletím. Každé další předplatitelské období odpovídá jednomu čtvrtletí. Splatnost předplatného je uvedena na avízu k platbě (označeno jako "Plat. měsíc").
 • Půlroční předplatitelské obd
Nastavení cookies

Co jsou to cookies?

Soubory cookies a další technologie nám pomáhají zlepšovat naše služby, pomáhají nám analyzovat výkon webu a umožňují nám pomáhat zákazníkům ve výběru správného zboží. V nastavení si můžete vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat.

Přečtěte si naše zásady o zpracování osobních údajů

Nastavte si, jaké chcete používat cookies
Technické (nutné)
Nezbytné cookies pro správné fungování našeho webu.
vždy aktivní

Tyto cookies jsou nezbytně nutné pro správnou funkci webu - zajišťují správné zobrazení, odesílání formulářů, vkládání zboží do košíku a podobně. Technické cookies není možné vypnout. 

Statistické
Sledování návštěvnosti a chování na webu nám pomáhá zlepšovat naše služby.
Preferenční
Abychom vám mohli nabídnout to, co vás zajímá a pamatovali si vaše předvolby.

Díky preferenčním cookies vám můžeme přizpůsobit obsah našich stránek a zobrazovat produkty, o které máte zájem. Procházení webu vám ulehčíme tím, že si budeme pamatovat vaše předvolby - např. obsah košíku, přihlášení nebo jazykové předvolby. Používání webu bude pro vás snazší a pohodlnější. 

Marketingové
Pro zobrazení pouze relevantní reklamy. Objem reklamy zůstává stejný.

Marketingové cookies využívají naši partneři k zobrazování relevantní reklamy na základě vašich preferencí. Tato personalisovaný obsah se může zobrazovat na webech třetích stran, které využívají naši partneři k zobrazování reklamních sdělení. Pokud nedáte souhlas s použitím marketingových cookies, objem reklamy zůstane stejný, ale bude se vám zobrazovat nezajímavý obsah. 

Nastavení cookies

Co jsou to cookies?

Soubory cookies a další technologie nám pomáhají zlepšovat naše služby, pomáhají nám analyzovat výkon webu a umožňují nám pomáhat zákazníkům ve výběru správného zboží. V nastavení si můžete vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat.

Přečtěte si naše zásady o zpracování osobních údajů